نانل

برند نانل در زمینه تولید مواد غـذایی فعالیت داشته و مهمترین محصول آنها تولید صـبحانه آماده است که نــقش بـسـزایی در فــعالیت هـای روزانــه مــا دارد . وی اســتدیو در ایــن امر ارزشــمند حـضور داشتـه و سعی نموده تا با طراحی دلچسب این محصولات هدف این برند را به سوی جلو هدایت کند.